Privacyverklaring

Vereniging Buurtbus De Meije, gevestigd op het adres van de secretaris in Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.buurtbusdemeije.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Buurtbus De Meije verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij beheren:
- Voornaam, achternaam en initialen.
- Geboortedatum.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Rijbewijs: categorie en geldigheidsdatum, in kopie.
- Keuringsdatum.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Buurtbus De Meije verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de activiteiten van de vereniging uit te kunnen voeren, zoals
. bekend stellen van de dienstroosters
. bekend stellen van wijzigingen op de roosters
. informatie betreffende de bussen (onderhoud, reservebus etc.)
. informatie over diverse activiteiten binnen de vereniging.
- U te informeren over ARBO-zaken zoals keuringen en het treffen van de nodige regelingen hiervoor.
- Het afhandelen van declaraties.
- Sociale contacten met u te onderhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Buurtbus De Meije neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Buurtbus De Meije) tussen zit. Vereniging Buurtbus De Meije gebruikt de computerprogramma’s in Microsoft Office en gebruikt de Microsoft en Google cloudopslag. Hierbij wordt de standaard systeembeveiliging van Microsoft en Google gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Buurtbus De Meije bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gegevens Bewaartermijn Reden
NAW einde boekjaar na einde lidmaatschap Einde noodzaak.
Geboortedatum einde boekjaar na einde lidmaatschap Einde noodzaak.
e-mailadres einde boekjaar na einde lidmaatschap Einde noodzaak.
Rijbewijs einde lidmaatschap Einde noodzaak.
Keuringsgegevens einde lidmaatschap Einde noodzaak.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Buurtbus De Meije verstrekt gegevens uitsluitend aan Arriva en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met Arriva of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is de leden niet toegestaan om de via de vereniging verkregen gegevens van andere leden (lijst van e-mailadressen) te gebruiken voor doeleinden anders dan binnen de vereniging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Buurtbus De Meije gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Buurtbus De Meije. Verwijderen, intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap van de vereniging

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@buurtbusdemeije.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Buurtbus De Meije wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Buurtbus De Meije neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via privacy@buurtbusdemeije.nl.